A termék a kosárba került

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
 
 
 
1. Adatkezelő és adatfeldolgozó adatai:


Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság     
1204 Budapest, Nefelejcs utca 6.
Cg.01-09-990577/8
Adószám: 24102838-2-43.     
telefonszám: +36-70-548-8800     
e-mail: info(kukac)magyarkosar.hu
 
Az webáruház használata során az „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” alvállalkozója, (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez) vagy hatósági követelés.

 
„Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság”a megrendelt áruk kézbesítéséhez saját futárait, vagy a Magyar Lapterjesztő Zrt. Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 32. Cégjegyzékszám: 01-10-043804, Adószám: 12372041-4-44. gazdasági társaságot veszi igénybe, a vele kötött tartós megbízási szerződés keretében. A megrendelés leadásakor (PPP szállítás választása esetén) a megrendelő egy partnerkódot kap, amellyel átveheti az általa előzetesen megjelölt Pick Pack Pont Árushelyen a megrendelt árut. „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” a kézbesítéshez szükséges mértékben adja ki a Magyar Lapterjesztő Zrt. részére Megbízó adatait. 
 
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az „Az Igazi Hazai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden felhasználói profilban biztosított. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a info@magyarkosar.hu e-mail címen.
 

      
2. Adatkezelő által kezelt adatok:


Az adatkezelő a felhasználó(k) cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselő nevét, telefonszámát, e-mail, IP cím, látogatás időtartama, kezeli.

      
3. Adatkezelő a felhasználó(k) jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személyes adatait kizárólag a felhasználó(k) hozzájárulásával kezeli. A felhasználó(k) kifejezett hozzájárulásának minősül az adatkezelő honlapján lévő adatlap kitöltése.
Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó különleges adatokat nem kezel.

      
4. Adatkezelő a felhasználó(k) személyes adatait kizárólag felhasználók beazonosítása és a megrendeléseik teljesítése célból kezeli.

      
5. Adatkezelő az adatlapján az adatfelvétel előtt tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban adatkezelő szerződéses kötelezettséget kizárólag abban az esetben tud vállalni, ha a felhasználó(k) jelen szabályzat 2. pontjában megjelölt adatairól az adatkezelőt minden esetben az adatlap kitöltésével tájékoztatta.

      
6. Adatkezelő a felhasználó(k) adatait mindaddig tárolja, amíg a felhasználó(k) nem kéri(k) az adatai(k) törlését. Adatkezelő a felhasználó(k)nak az adatai(k) törlésére irányuló kérelmét haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 72 órán belül teljesíti.

      
7. Felhasználó(k) bármikor kérhetnek felvilágosítást a kezelt adatai(k)ról, bármikor kérheti(k) az adatai(k) módosítását, illetve törlését.

A felhasználó(k)nak a felvilágosításra, módosításra, illetve törlésre irányuló kérelmét az adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjában megadott e-mail címére küldött elektronikus levelében kell kérnie.
 
Adatkezelő kijelenti, hogy a Megrendelő adatainak – így különösen a magánszemélyek személyes adatainak, illetve a jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek üzleti titkainak – védelmét biztosítja.
 
Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat a belső eljárási szabályokat, amelyek az általa kezelt adatok és titkok védelméhez szükségesek.
 
Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő adatai a Megrendelő hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

      
8. Jelen szabályzat alkalmazásában:
 

8.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

8.2. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat

8.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez

8.4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

8.5. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

8.6. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

8.7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől

8.8. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

      
9. Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.